Ayırma (İfraz)

Ayırma işlemi, tapuda kayıtlı olan taşınmazın kütüğün müstakil bir sayfasında iki ya da daha fazla parçalara ayrılmasıdır. Diğer adı ifraz olan bu işlemin imar yönetmeliğine uygunluğu işlem yapılan parselin bulunduğu konuma göre belediye veya  il özel idaresi kurulu kararına bağlanır. Sonrasında yeniden oluşturulan her bir bölümün farklı parsel  numarasıyla farklı bir kütük sayfasına kaydı yapılır.

Çeşitleri Nelerdir?

İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddeleri kapsamına bakıldığı zaman ayırma / ifraz işlemi 2 türlü yapılır:

 • İmar uygulaması (parselasyon) niteliğindeki ayırma: Bu kapsamda yapılacak yerler yol, yeşil alan, park veya meydan için ayrılan yerlerdir.
 • İmar uygulaması (parselasyon) niteliğinde olmayan ayırma: Genel hizmet alanlarının dışında kalan ve sadece bir parselin birden çok parçalara ayrılması işlemidir. Diğer adıyla “Yalın ayırma” olan bu işlem sonucu oluşan yeni parseller, imar parseli niteliği kazanmazlar.

Ayırma/İfrazı Kimler Yapabilir?

Ayırma/ifraz, 1993/2 sayılı genelge ile kontrollük işlemler şeklinde belirlenmiştir. Bu durumda;

ayırma haritası ilgilisi tarafından serbest harita mühendisleri tarafından yapılıp ardından kadastro müdürlüklerince kontrol edilir. Yapılan bu İşlemin imar mevzuatına uygunluğu konusunda, taşınmaz için belediye ve mücavir alan içinde ise belediye encümeni, mücavir alan dışındaysa il özel idaresinden karar alınmalıdır ve haritaların kontrolünün yapılması için mühendisler aracılığıyla kadastro müdürlüklerine başvurular yapılır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Ayırma işleminin imar mevzuatına uygun olup olmadığının kontrollerinin yapılması için bir takım belgelerin eksiksiz olması şarttır. Başvuru esnasında istenen belgeler şunlardır:

 • Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı
 • Çap
 • Röperli Kroki (Aplikasyon Krokisi)
 • İmar Durumu
 • İnşaat İstikamet Rölevesi
 • İfraz/Ayırma Folyesi
 • Belediye Encümenine Teklif Folyesi
 • Sonrasında hazır edilen tüm dosyalar Belediye Encümeni onayına sunulur
 • Onaylanan Encümen Kararı ile birlikte büromuzda kadastronun da onayını alınmak üzere bir Kadastro Dosyası hazırlanır. Arazinin ayırma sonrası sınırları belirlenir.

Kadastro Mühendisi dosyayı onayladıktan sonra Tapu Dairesinde ifraz/ayırma sonrası yeni tapu alınır ve böylece işlemler tamamlanır.

İşleme ait tüm evrakların aslı Tapu Sicil Müdürlüğünde arşivlenirken diğerleri on gün içinde Kadastro Müdürlüğüne geri gönderilir.