Birleştirme(Tevhid)

Birleştirme (Tevhid); tapu kütüğünde ayrı sayfalarda kayıtlı olan ancak birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin, mal sahibinin talep etmesi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddelerine bağlı olarak tek bir parsel altında birleştirilerek, tek tapuya bağlanması işlemidir.

Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

İşlem için başvuru yapıldığında imar mevzuatına uygun olup olmadığının onaylatılması gerekir. Onaylayacak kurumlar ise konuya tabi olan taşınmazın bulunduğu belediye, belediye encümeni ve alan dışında ise il özel idaresidir. 2010/4 sayılı genelge ile bu birleştirme; isteğe bağlı olarak yapılacak işlem olarak belirlenmiştir. Parselin bulunduğu yer lisanslı büroların kurulduğu yerlerde ise birleştirme için ilk başvuru yapılacak yer bu bürolardan biridir yapılır. Eğer o bölgede devlet tarafından lisanslı büro kurulmadıysa başvurular kadastro müdürlüğüne yapılır.

Başvuru İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Birleştirme(tevhid) işlemi; teknik yönden kadastro müdürlüklerinin; tescili gerektirmesi açısından da tapu müdürlüklerinin ilgi alanına girmektedir. Başvuru esnasında gerekli olan belgeler ise şunlardır:

  • Taşınmazın tapu senedi veya tapu kayıt örneği.
  • Taşınmaz mal sahibinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.
  • Taşınmaz mal sahibinin temsilcisi eğer bir vasi ise mahkeme kararı ve kimliği, velisi ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işlem için yetki verildiğini açık bir şekilde belirten yetki belgesi, imza sirküleri ile kimliği.
  • Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise işlem için talep eden kişinin mirasçı olduğunu gösteren veraset belgesi ya da vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.

İzlenecek Yol Nelerdir?

İmar parsellerinde gerçekleşecek olan birleştirme(tevhid) işleminde; parselin bulunduğu bölgedeki ilgili idareden onaylanmış ölçü krokisinin kontrolleri yapılır. Eğer doğru ölçülerdeyse kullanılır. Onaylı ölçü krokisi bulunmadıysa, ilk olarak gerekli büro ve arazi çalışması yapılarak taşınmazın ölçü krokisi hazırlanır. Ölçü krokisi, krokiyi hazırlayıp ve kontrol eden merci tarafından imzalandıktan sonra onaylanması beklenir. Onaylandıktan sonra işleme başlanır. Aynı zamanda birleştirme işlemlerinde herhangi bir kontrol ve ölçü yapmak mecburiyetinde kalınmadığı müddetçe araziye gidilmez