Halihazır Harita

Bir inşaat projesi hayata geçirilmeden önce o alanda bulunan  binaların, yolların, elektrik hatlarının, derelerin, tepelerin vb. konumlarını gösteren ölçekli bir haritanın çizilmesi gerekir. İmar Planlarında gösterilen esaslardan; konut alanları, park alanları, dini tesis alanları, yollar halihazır harita olmadan yapılması mümkün değildir.

Halihazır Harita Nedir?

Belediyelerin vereceği hizmetlerin projelerinin önceden planlanması, tasarım çalışmaları ve çalışmaların uygulanarak işletilmesi, ve tüm imar plan ve projelerin hayata geçirilmesi amacıyla belediyelerce ya da İller Bankası’nca yaptırılan büyük ölçekli haritalara halihazır harita adı verilir. İmar Planı izni verilen yerlerin dışında kalan bölgelerde yapılacak olan yapıların da ruhsat alabilmesi için yine bu haritanın hazırlatılması gerekir.

Halihazır Harita’da nirengi, Rs noktaları, yollar, binalar, binaların kat adedi, sokaklar,  poligon noktalar haricinde kalan bölgelere ait yükseklik eğrileri, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına ait Yönetmelikte belirtilen kurallar esas alınarak yapılacak olan planlar 1/1000 ya da 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

Halihazır Haritalar Nasıl Yapılır ?

Halihazır harita ölçümlerinin onaylanması için kurumlar tarafından halihazır harita raporu, ölçüm aletlerinin kalibrasyon belgeleri, koordinatların özet ve çıktıları, GPS denetimlerin raporu, kinematik gözlemler için ölçü güzergah planı, GPS ölçme kayıt çizelgesi, dengeleme hesap ve sonuçları, açı, kenar ve nivelman ölçü çizelgeleri ve çıktıları, kontrol noktaları ve röper krokileri, ölçü krokileri, denetim noktaları kanavaları ve dönüşüm katsayıları şeklinde pek çok özellik aranmaktadır.

Yapım Aşamaları Nelerdir?

İmar Planı dışında haricinde kalan yerlerde yapılacak olan inşaat yapılarının ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planının dolayısıyla da halihazır haritalarının yapılması büyük önem taşır. Halihazır haritalar yapılış amacı ve sunulacağı kuruma göre küçük oranlarda değişkenlik gösterse de şu aşamalardan geçilerek hazırlanır:

  • Şantiyede gerekli organizasyonun yapılması,
  • Çalışma alanlarının tespit ve ölçülerinin yapılması,
  • Yer kontrol noktalarının (nirengi, nivelman, poligon) seçimi, tesis, ölçü, hesaplarının yapılması
  • Alanın ölçüleri (detaylı ve takeometrik alınması)
  • Tüm ölçülerin bilgisayar ortamına aktarılması, hesapların yapılarak haritanın oluşturulması
  • Halihazır harita çizimi