İmar Uygulamaları

İmar uygulamaları bir şehrin gelişimine doğrudan etkili eder. Yerleşim alanlarında bulunan tüm resmi veya özel mülkiyet dahilinde olan yapıların istenilen kriterlere uygun şekilde imarının hazırlanması amacıyla belediye ve valilik tarafından imar planlarının hazırlanmasına imar uygulamaları denir. İhtiyacı karşılaması ve doğru yapıldığı takdirde kent üzerinde istenilen sonuca varılabilir. Bu kadar önem arz eden uygulama için ise en önemli kısım planı iyi hazırlamaktır.

İmar Planı Nedir?

İmar planı; onaylanmış halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planına uygun olarak çizilen ve çeşitli bölgelerin yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gereken imar uygulama programlarının esas alınarak uygulama aşamalarını ve diğer bilgileri ayrıntılı olarak gösteren plandır. İmar uygulaması da uzun süreç sonunda hazırlanan bu planın hayata geçirilmesidir.

Nasıl Hazırlanır?

İmar uygulamaları sırasında genelde karşılaşılan iki sorun vardır. İmar Kanunu’nun 18.

Maddesinin varlık nedenini oluşturmaktadır:

Birincisi; kadastro parselleri ile imar parsellerinin birbirleriyle örtüşmemesidir. Planın uygulanabilmesi için var olan yapılaşma düzeninin, imar

planına uygun hale getirilmesi zorunludur. Bu duruma “imar düzenlemesi” de denir.

İkincisi, imar uygulaması sırasında, düzenlenecek olan yerlerin gereksinimi olan yol,

meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadethane gibi alanların uygulanması yetkili idare tarafından sağlanmalıdır. Bunun için ayrılan bütçenin miktarı  imar uygulamasını zorlaştırabilir. Bunun için yasalar gereği imar uygulaması sırasında, yukarıda sıralanan ve düzenlemeye giren parsellerin yüzölçümlerinin %35’ine kadar varan bölümünü, düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak almaktadır.

İzlenecek Yol Nelerdir?

İmar uygulamaları için hazırlanan planın Kadastro Müdürlüğünce bazı aşamalardan geçmesi gerekir:

  • İmar planının kontrol edilmesi ve tescillenmesi için valilik ya da belediye başkanlığı, kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
  • Kadastro müdürlüğünce; döner sermayesine karar verilip, tahsili sağlanır.
  • Başvuru için “istem belgesi” düzenlenerek, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı gerçekleştirilir.
  • Teknik kontrol yapılır.

Bu aşamada imar planlaması yapılan alanın konut, sosyal, teknik, altyapı vb gibi ihtiyaçları belirlenir. Belirlenen ihtiyaçların hayata geçirilmesi için parselasyon işlemine ihtiyaç vardır. Parselasyon planı, Belediyeler tarafından yapılan bir işlemdir