Yola Terk

Yola terk işlemi diğer adıyla kamuya terk işlemi, ham araziyi imar parseline dönüştürmenin özel bir şeklidir.  Kadastro parselinin yola ve yeşil alana giden kısımları ifraz edilip imar parselleri gerçekleştirilmeden inşaat ruhsatı alınamaz.

Yola Terk İşlemi Nedir?

İmar planlarının hayata geçirilmesi sırasında taşınmazın bütününün veya bir parçasının imar planına uygun halde olması için taşınmaz malın sahibi tarafından kamu yararına bırakılmasıdır. Bu işlem taşınmaz mal sahibinin imar parseli sahip olması için yaptırmak zorunda olduğu bir işlem değildir. Yalnızca ayırma işlemini gerçekleştirmek yeterli olacaktır.

Eğer kamu adına yapılacak projenin genişletilmesi düşünülüyorsa planlarda bulunan taşınmaz, mal sahibinden bedelli olarak alınır. Ancak arsa imar planının tam üzerinden geçiyorsa belediye taşınmazı bedelsiz olarak alma hakkına sahiptir.

Arsanın Yola Terki Nasıl Yapılmalıdır?

Bir arsanın yola terki yapılabilmesi için bu bölgenin imar planına sahip bölgeler arasında olmalıdır. Aksi takdirde İmar Kanunu gereği o taşınmaz için yola terk belgesi alınmaz. Belediye inşaat izni vermeden önce arazi üzerinde bu işlemin yapılıp yapılmadığını kontrol etmektedir. Eğer diğer adıyla kamuya terki planlarda belirtilmemişse inşaat için ruhsat verilmez.

Bu İşlemi Kimler Yapar?

Arsasının yola terkini yaptırmak isteyen mal sahibi bölgenin terk işleminin belirtildiği haritayı harita mühendislerine yaptırmalıdır. Yaptırılan bu harita Kadastro Müdürlüğü tarafından kontrol edilip onaylanmalıdır.

Hangi Belgeler İstenir?

Yola terkin ruhsatını alma sırasında söz konusu Belediye tarafından imar plan dahilinde olan arsanın, yola, yeşil alana veya parkalara vs gibi terk işlemlerinin yapılması talep edilir. Bu işlem sırasında taşınmazın tapu kütüğünde bulunan kaydından yola terk edilen bölümünün yüzölçümü düşürülür. Bu işlem için gerekli olan belgeler şunlardır:

  • İl özel idaresi ya da belediye encümeni tarafından arazinin yola terki için izin belgesi
  • Harita mühendisi tarafından yapılan haritaların Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylanmış tescil bildirimi

Yola terk işlemi sırasında belediyeyle mal sahipleri arasındaki anlaşmanın resmi senetlerle düzenlenmesine lüzum yoktur. Ancak arsa bir bedel karşılığında bırakılıyorsa satış hükümlülüklerinin yerine getirilmesi için belediye tarafından tescillenen resmi senete yapılmalıdır.